Privatumo nuostatos

ROCKWOOL UAB (toliau – ROCKWOOL) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą elektroninėje erdvėje.

Dėl šios priežasties ROCKWOOL taiko Privalomas bendrovės taisykles (toliau – PBT), kuriomis nustatomas pasaulinis visoms ROCKWOOL grupės įmonėms privalomas asmens duomenų apsaugos reikalavimų standartas. 

Jei pateikėte ROCKWOOL savo asmens duomenis svetainėje www.rockwool.lt (toliau – svetainė), ROCKWOOL įsipareigoja juos saugoti laikydamasi visų PBT ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose išdėstytų asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurias ROCKWOOL pripažįsta šiose privatumo nuostatose. 

1. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas sukuria sistemą, užtikrinančią, jog asmens duomenys bus tvarkomi tinkamai. ROCKWOOL įsipareigoja visuomet užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi teisingai, teisėtai ir skaidriai;
 • tinkami, aktualūs ir tik tokie, kokių reikia tvarkymo tikslais;
 • tikslūs ir naujausi – netikslūs ar neišsamūs asmeniniai duomenys bus pakoreguoti ar ištrinti arba tolimesnis jų tvarkymas nutrauktas;
 • saugomi ne ilgiau nei reikia;
 • tvarkomi tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik pagal tą paskirtį, kuriai buvo surinkti;
 • saugūs.

2. Asmens duomenų rūšys

Bendrovė gali tvarkyti ar rinkti jūsų asmens duomenis su jūsų sutikimu keliais būdais: pavyzdžiui, kai susisiekiate su bendrove įvairiais kanalais, įskaitant bendrovės svetainę.

Kai kuriuos asmens duomenis turime tvarkyti tam, kad galėtumėme suteikti paslaugas, kurių paprašėte, o kai kuriuos duomenis galite pasirinkti pateikti mums savanoriškai. Visuomet jus informuosime apie tai, kokie asmens duomenys yra būtini (pvz., juos pažymėsime žvaigždute (*)) ir kokios yra šių duomenų nepateikimo mums pasekmės, pavyzdžiui, negalėjimas patenkinti viso ar dalies jūsų prašymo.

Bendrovės renkamus ir tvarkomus asmens duomenis paprastai galima suskirstyti į šias kategorijas:

 • kontaktinė informacija, pavyzdžiui, asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietė ir pan.;
 • naudojantis kontaktų formomis svetainėje pateikta informacija;
 • paskyros informacija, tuo atveju, jei mūsų svetainėje susikuriate paskyrą, įskaitant vartotojo vardą ir užkoduotą slaptažodį;
 • vartotojo informacija, pvz., techniniai duomenys apie naudojimą ir peržiūras, įskaitant IP adresą, kai apsilankote mūsų svetainėje ar programėlėse, įskaitant trečiųjų šalių svetainėse; taip pat dar žr. 5 punktą;
 • kreipiantis dėl darbo „ROCKWOOL“ svetainėje papildomai tvarkoma informacija apie:

                   o įgūdžius, išsilavinimą ir darbo patirtį;

                   o samdymo metu atliktų vertinimų rezultatus;

                   o amžių ir lytį.

Pirmuosiuose samdymo etapuose bendrovė nerenka ir netvarko specialiųjų kategorijų duomenų, pavyzdžiui, informacijos apie asmens rasę ar tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius (biometrinius) duomenis, seksualinę orientaciją ir (arba) sveikatos būklę. Vis dėlto bendrovei vėlesniuose samdymo etapuose gali reikėti surinkti specialiųjų kategorijų asmens duomenis ar įrašus apie teistumą, jei tokios informacijos rinkimas būtų nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis bendrovė tvarko tik teisėtais tikslais ir, apskritai, juos tvarko tik tuo atveju, jei:

 • davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis yra būtina norint įgyvendinti sutartį;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis yra būtina norint vykdyti įstatymuose nustatytas bendrovės pareigas;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis yra būtina bendrovės ar trečiosios šalies teisėtais tikslais ir toks tvarkymas nėra laikomas darančiu jums žalą, pavyzdžiui, tokiais tikslais, kaip produktų ir paslaugų kūrimas, vertinimas, rinkodara ir pardavimas, verslo santykių su klientais ir tiekėjais užmezgimas ir palaikymas, taip pat kitiems verslo santykiams, pvz., klientų segmentavimui ir analizei bei statistikai parengti.

Jūsų asmens duomenis bendrovė tvarko šiais tikslais:

 • norėdama palengvinti jums naudojimąsi bendrovės svetaine, paslaugomis ir produktais;
 • norėdama susisiekti su jumis, kad palaikytų įprastinius santykius su klientais;
 • norėdama siųsti naujienlaiškius ir kitą rinkodaros medžiagą jums, įskaitant apklausas, jei su tuo sutikote;
 • bendrajam klientų aptarnavimui ir palaikymui vykdyti;
 • norėdama surinkti klientų įžvalgų ir žinių apie tai, kaip naudojamasi įvairiomis bendrovės paslaugomis, įskaitant jos svetaines ir programas, taip pat jas vertinti ir tobulinti;
 • norėdama suasmeninti svetainės turinį ir paieškas svetainėje;
 • potencialiems verslo kontaktams užmegzti ir juos plėtoti;
 • darbuotojų paieškai vykdyti;
 • kandidatų duomenims išsaugoti ieškant darbuotojų ateityje;
 • paraiškoms dėl darbo išsaugoti darbuotojų paieškai ateityje;
 • norėdama leisti išorinėms šalims būti kandidatais arba naudotis kandidatų duomenų bazėmis;
 • taikomų įstatymų reikalavimams vykdyti.

4. Pasirinkimas

Svetainėje naudotojams suteikiama galimybė rinktis. Taigi jūs sprendžiate, ar norėsite gauti mūsų naujienlaiškius, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją apie naujas funkcijas, renginius ir paslaugas. Prieš pradėdami rinkti duomenis pateiksime jums rinkodaros pasiūlymų aprašymą bei prieš jums el. paštu išsiųsdami rinkodaros medžiagą paprašysime jūsų sutikimo. Jei pageidautumėte, kad jūsų adresas būtų pašalintas iš gavėjų sąrašo, ir nebenorėtumėte ateityje gauti pranešimų ta tema, prašom el. laiško apačioje spustelėti prenumeratos atsisakymo nuorodą.

5. Slapukai

Svetainėje naudojame slapukus. Prašome išsamiau skaityti apie slapukų naudojimą mūsų slapukų politikoje.

6. ROCKWOOL grupė

Surinkti asmens duomenys gali būti perduodami kitoms ROCKWOOL grupės įmonėms visame pasaulyje naudoti tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, su sąlyga, kad toks jūsų asmens duomenų perdavimas yra leidžiamas pagal įstatymus.

Jei ROCKWOOL grupės įmonė yra įsikūrusi šalyje, nepriklausančioje ES / EEE ir nelaikomoje saugia trečiąja šalimi (t. y. joje neužtikrinamas pakankamas duomenų apsaugos lygis), Privalomos bendrovės taisyklės yra teisėtas pagrindas, pagal kurį ROCKWOOL gali perduoti jūsų asmens duomenis.

Su ROCKWOOL grupės organizacine struktūra galite susipažinti čia.

7. Asmens duomenų atskleidimas, perdavimas ir pateikimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenų atskleidimą ir perdavimą trečiosioms šalims (ROCKWOOL grupei nepriklausantiems subjektams) bendrovė ribos iki minimumo užtikrindama pakankamą duomenų apsaugos lygį. Mes galime atskleisti, ar pateikti asmens duomenis trečiosioms šalims esant šioms aplinkybėms:

 • trečiosios šalys mūsų vardu teikia paslaugas, pvz., hostingo, IT palaikymo, rinkodaros, administracines ir pan.; tokioms trečiosioms šalims bus leidžiama tvarkyti asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir vadovaujantis rašytine duomenų tvarkytojo sutartimi;
 • norėdami nustatyti, įgyvendinti ir apginti savo teises;
 • jei davėte mums sutikimą atskleisti asmens duomenis trečiajai šaliai;
 • susijungimo, pardavimo, bendros veiklos, viso ar dalies ROCKWOOL turto ar akcijų perleidimo, perdavimo ar kito realizavimo atveju (įskaitant be apribojimų dėl bankroto ar panašių procedūrų);
 • kaip nurodyta mūsų slapukų politikoje, žr. 5 skyrių.

Jei asmens duomenų gavėjas yra įsikūręs ne ES / EEE šalyje, kurioje neužtikrinamas pakankamas duomenų apsaugos lygis, bendrovė įsipareigoja perduoti jūsų asmens duomenis tokiam gavėjui tik tuo atveju, jei jis pasirašys perdavimo sutartį ES Komisijos nustatytomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

8. Jūsų sutikimas

Kaip nurodyta aukščiau, tam tikrus tvarkymo veiksmus bendrovė gali atlikti tik gavusi jūsų sutikimą. Tokiu atveju jūs turėsite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti.

Jei savo sutikimą atšauksite, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent ir tik tiek, kiek tolesnis jų tvarkymas ar saugojimas būtų leidžiamas ar reikalingas pagal taikytinus Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktus ar kitus taikytinus įstatymus ir reglamentus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo akimirkos vykdytų tvarkymo veiksmų teisėtumui. Be to, jums atšaukus savo sutikimą gali būti, kad negalėsime patenkinti jūsų prašymų ar suteikti jums savo paslaugų.

9. Saugumas

ROCKWOOL įsipareigoja imtis tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis. Svetainėje įdiegtos saugumo priemonės, kad mūsų valdomi asmens duomenys nebūtų prarasti, netinkamai naudojami ar keičiami.

10. Jūsų teisės

Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, kuriuos tvarko bendrovė, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Be to, jūs turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami ar toliau tvarkomi, bei, jei reikia, teisę pakeisti savo asmens duomenis. Jūs taip pat galite prašyti, kad tvarkymą ribotumėme.

Bendrovė ištrins ar ištaisys visą informaciją, kuri yra netiksli ar pasenusi, jei to pareikalaus naudotojas.

Jūs galite bet kuriuo metu prašyti, kad svetainėje „ROCKWOOL“ pateikta informacija būtų ištrinta. Vis dėlto informacija bus saugoma pagal galiojantį Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą. Duomenys bus šalinami vadovaujantis vietinėmis duomenų šalinimo taisyklėmis, perkeltomis į sistemą. Duomenys bendrovėje yra saugojami 6 mėnesius, nebent vietiniuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose būtų nustatytas ilgesnis ar trumpesnis privalomojo saugojimo laikotarpis.

Bendrovė taip pat nedelsdama ištrins jūsų asmeninius duomenis, nebent turėtų teisinį pagrindą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, pvz., tvarkymo veiksmus būtina atlikti norint pateikti, vykdyti ar gintis nuo reikalavimo ar norint įgyvendinti su jumis pasirašytą sutartį.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš nurodytų teisių, prašom susisiekti su mumis, žr. 13 skyrių.

Pateikdami bendrovei tokį prašymą nurodykite ir atitinkamą informaciją, kad tokį prašymą galėtumėme įvykdyti, pavyzdžiui, savo visą vardą ir pavardę, el. pašto adresą, iš kurių galėsime nustatyti tapatybę. Į jūsų prašymą atsakysime kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per mėnesį.

Jei nesutinkate su tuo, kad bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, visada galite vietinei duomenų apsaugos institucijai pateikti skundą.

11. Skundai

Jei turite kokių nors skundų dėl ROCKWOOL atliekamų jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmų, prašome bet kuriuo metu susisiekti su mumis, žr. 13 skyrių.

Bendrovė peržiūrės ir išnagrinės jūsų skundą ir, jei būtina, susisieks su jumis dėl papildomos informacijos. Bendrovė visuomet per 5 darbo dienas patvirtins, kad gavo jūsų skundą arba kad jo nepriima. 

Bendrovė deda visas pastangas, kad išnagrinėtų bet kokį skundą ar prieštaravimą per vieną mėnesį. Jei sprendimo priimti nebūtų galima per vieną mėnesį, informuosime jus apie delsimo priežastis ir apie laiką, kada sprendimas tikėtina bus priimtas (tačiau ne ilgiau nei 6 mėnesiai nuo skundo gavimo dienos).

Bet kuriuo metu prieš pateikdami skundą, kaip nurodyta anksčiau, jo nagrinėjimo metu ar pabaigus nagrinėjimą, galite pateikti skundą ir vietinei duomenų apsaugos institucijai ar kompetentingam teismui ar kitai institucijai.

12. Nuorodos į kitas svetaines ir pan.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar integruotas svetaines. Bendrovė neatsako už kitų bendrovių (trečiųjų šalių svetainių) turinį ar tokių bendrovių asmens duomenų rinkimo praktiką. Lankydamiesi trečiųjų šalių svetainėse turėtumėte susipažinti su jų savininkų asmens duomenų apsaugos politika ir visa kita aktualia politika.

13. Kontaktinė informacija

Jei turite prašymų ar klausimų, susijusių su mūsų vykdomais jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmais ar šiuo privatumo pareiškimu apskritai, susisiekite su mumis:

„UAB ROCKWOOL“

A. Goštauto g. 40 B

01108 Vilnius

Lietuva

Grupės teisės reikalų skyrius

El. paštas: dataprotection@rockwool.com 

Versija 1.2, 2018-03-14

Back